fbpx

New partnership / Partneriaeth newydd

Osprey's at Glaslyn Wildlife

5 May 2022

Osprey Charging Network and Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife have announced a new partnership to support osprey conservation at Glaslyn Ospreys.

Mae Osprey Charging Network a Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife wedi cyhoeddi partneriaeth newydd i gefnogi cadwraeth gweilch yng Ngweilch Glaslyn.

[Welsh continues below]

Osprey is one of the fastest-growing UK networks of rapid Electric Vehicle (EV) charging points, with over 300 already live on major routes and in towns and cities.

Ian Johnston, CEO of Osprey, said:

“At Osprey Charging, our purpose is to create a healthier planet for current and future generations. Primarily we do this through our growing public EV charging network, built carefully for the long-term and enabling more zero-emission miles to be driven each day.

“The desire to preserve and protect goes beyond transport, however, and one of the reasons we chose Osprey as a name was to symbolise our commitment to a healthy natural environment.

“By partnering with charity Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife, we can materially contribute to osprey conservation and education, as well as the wider environmental stewardship of the centre and ultimately the long-term restoration of these protected birds in the UK.”

The Glaslyn Valley near Porthmadog, Gwynedd is home to Wales’ oldest breeding female osprey, known as Mrs G. The Glaslyn Ospreys Visitor Centre and Hide gives thousands of visitors every year the opportunity to observe and learn about ospreys.

The partnership will see Osprey Charging provide three new telescopes and tripods for the brand new and improved hide at the Centre, as well as new visitor information boards and a Family Tree of the Glaslyn Osprey Dynasty.

Gwyn Harrison, Chairman of the charity’s Board of Trustees, said : “We are delighted to announce this new partnership with Osprey and are grateful for their generous support in helping us provide new equipment and information material for the Hide.

“From the Hide, visitors can use telescopes to get clear views of the Glaslyn osprey nest, as well as a nearby, newer nest. Live broadcasts from the Glaslyn nest are also streamed directly to both the Visitor Centre and the hide throughout the day. During last season over 19 different ospreys, including Mrs G and her partner Aran were sighted on or around the Glaslyn nest and in the Valley.”

This year, Mrs G returned to the Glaslyn nest from her winter in warmer climes (the majority of UK ospreys migrate to Western Africa, 3000 miles away) on the 26 March. Her partner Aran returned soon after and the pair have three eggs in their nest. Mrs G already has five chicks and three grand chicks known to be breeding elsewhere in the UK, and a total of 112 grand chicks and ten great grand chicks that the project know of.

 

-ENDS-

 

More info about Glaslyn ospreys:

The livestream from the nest is available here: https://www.youtube.com/channel/UCs0s1cF8X43sz3OSRfVzHAA.

The Visitor Centre and Hide are open every day of the week until the birds migrate in September. There is no admission charge but the charity welcomes donations.

Glaslyn Ospreys relies on volunteers to help with the day-to-day operation of the site.  Anyone interested can find more information on www.glaslynwildlife.co.uk/volunteering.

 

More info about Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife:

Glaslyn Ospreys is run by Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife, an entirely volunteer-run operation relying on visitor and supporter donations, that has looked after the project since the RSPB’s stewardship of the Glaslys ospreys came to an end in 2013.

Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife was originally a Community Interest Company set up by local wildlife enthusiasts to carry on the Glaslyn ospreys project, more recently registering as a charity in 2017.

 

More info about ospreys:

 1. Ospreys make their migratory journeys alone to reach their wintering grounds many thousands of miles away.  After spending the winter apart, they are re-united with the same mate when they return to the nest each Spring.
 2. Mrs G is unringed but thought to be around 21 years old. Although we do not know her exact age, it is likely that she was at least 3 years old when she first bred with 11(98) back in 2004. Assuming she migrates to West Africa each year, travelling around 3000 miles each way, she will have travelled approximately 117,000 miles on migration during those years. That is the equivalent of 4.5 times around the world.
 3. Since 2004, 41 of Mrs G’s chicks have successfully fledged and five of her chicks and three of her grand chicks were known to be breeding in the UK last year. In total she has 112 grand chicks and ten great grand chicks that the Project knows of. One of her chicks from 2020, Blue KC4 was spotted over the winter in Senegal while one of her great grand chicks Blue437/ Elsin, born at Kielder Forest last year was also spotted in a nearby location in Africa earlier this year.
 4. Mrs G’s first partner of eleven years Ochre 11(98) failed to return in 2015. Aran became her new partner that year and they have successfully raised 15 chicks together. Aran is unringed but thought to be around ten years old.
 5. The osprey is a fish-eating bird of prey and Glaslyn ospreys fish at the Cob in Porthmadog, the Dwyryd Estuary and mountain lakes.
 6. Ospreys were relentlessly persecuted for centuries.  Happily, they are now protected species and since the 1950s conservationists have helped to successfully restore birds at several areas in the UK.
 7. There are now six known osprey nests in Wales.  Two in the Glaslyn Valley, one at Cors Dyfi near Machynlleth, one at Llyn Clywedog, near Llanidloes, one at Llyn Brenig and another on private land in North Wales.
 8. For more information visit glaslynwildlife.co.uk and on Facebook (/BywydGwylltGlaslynWildlife) and Twitter (@GlaslynWildlife) 

 

Partneriaeth newydd 

Mae Osprey Charging Network a Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife wedi cyhoeddi partneriaeth newydd i gefnogi cadwraeth gweilch yng Ngweilch Glaslyn.

Osprey yw un o’r rhwydweithiau sy’n tyfu gyflymaf yn y DU o bwyntiau gwefru Cerbydau Trydan cyflym gyda dros 300 eisoes yn fyw ar brif ffyrdd ac mewn trefi a dinasoedd.

Dywedodd Ian Johnston, Prif Weithredwr Osprey Charging:

“Yn Osprey Charging, ein diben yw creu planed iachach ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Yn bennaf, rydym ni’n gwneud hyn drwy ein rhwydwaith gwefru EV cyhoeddus cynyddol, wedi’i adeiladu’n ofalus ar gyfer y tymor hir ac i alluogi i fwy o filltiroedd allyriadau sero gael eu gyrru bob dydd.

“Mae’r awydd i warchod ac amddiffyn yn mynd y tu hwnt i drafnidiaeth, fodd bynnag, ac un o’r rhesymau dros ddewis Osprey fel enw oedd i symboleiddio ein hymrwymiad i amgylchedd naturiol iach.

“Drwy weithio mewn partneriaeth â’r elusen Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife, gallwn gyfrannu’n sylweddol at gadwraeth ac addysg gweilch, yn ogystal â stiwardiaeth amgylcheddol ehangach y ganolfan ac yn y pen draw adfer yr adar gwarchodedig hyn yn y DU yn y tymor hir.”

Mae Dyffryn Glaslyn ger Porthmadog, Gwynedd yn gartref i walch benywaidd bridio hynaf Cymru, o’r enw Mrs G. Mae Canolfan Ymwelwyr a Chuddfan Gweilch Glaslyn yn rhoi cyfle i filoedd o ymwelwyr bob blwyddyn arsylwi a dysgu am weilch.

Bydd y bartneriaeth yn gweld Osprey Charging yn darparu tri thelesgop a thrybedd newydd ar gyfer y cuddfan newydd sbon a gwell yn y Ganolfan, yn ogystal â byrddau gwybodaeth newydd i ymwelwyr a Choeden Deuluol o Linach Gweilch Glaslyn.

Dywedodd Gwyn Harrison Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr yr elusen : “Rydym yn falch iawn o gyhoeddi’r bartneriaeth newydd hon gydag Osprey ac rydym ni’n ddiolchgar am eu cefnogaeth hael i’n helpu i ddarparu offer a deunydd gwybodaeth newydd ar gyfer y Guddfan.

“O’r guddfan, gall ymwelwyr ddefnyddio telesgopau i gael golygfeydd clir o nyth gweilch Glaslyn, yn ogystal â nyth mwy newydd, cyfagos. Mae darllediadau byw o nyth Glaslyn hefyd yn cael eu ffrydio’n uniongyrchol i’r Ganolfan Ymwelwyr a’r guddfan drwy gydol y dydd. Yn ystod y tymor diwethaf gwelwyd dros 19 o weilch gwahanol, gan gynnwys Mrs G a’i phartner Aran, ar nyth Glaslyn neu o amgylch y nyth ac yn y Dyffryn.”

Eleni, dychwelodd Mrs G i nyth Glaslyn o’i gaeaf mewn hinsawdd cynhesach (mae’r rhan fwyaf o weilch y DU yn mudo i Orllewin Affrica, 3000 milltir i ffwrdd) ar 26 Mawrth. Dychwelodd ei phartner Aran yn fuan wedyn ac mae gan y pâr dri wy yn eu nyth. Mae gan Mrs G eisoes bum cyw a thri gor-gywion y gwyddom eu bod yn bridio mewn mannau eraill yn y DU, a chyfanswm o 112 o gor-gywion a deg o gor gor-gywion mae’r prosiect yn gwybod amdanynt.

 

Rhagor o wybodaeth am Osprey Charging Network

Mae Osprey Charging Network yn rhwydwaith gwefru cerbydau trydan cyflym ledled y DU. Mae Osprey yn ariannu, gosod a rheoli eu rhwydwaith ar ran partneriaid landlordiaid. Mae rhwydwaith Osprey wedi’i adeiladu i ddarparu profiad dibynadwy a chyfforddus: mae mannau gwefru dibynadwy, mynediad agored a hawdd eu defnyddio wedi’u lleoli’n gyfleus ar lwybrau mawr a chydag amwynderau cyfagos. Mae pob gwefrydd Osprey yn derbyn taliadau digyswllt, taliadau Ap, taliadau RFID a thaliad drwy bob prif ddull talu trydydd parti gan gynnwys cardiau fflyd a phartneriaid crwydrol. Mae pob pwynt gwefru hefyd yn cael ei bweru gan drydan sydd 100% yn adnewyddadwy.

Mae rhagor o wybodaeth ar Osprey i’w weld yn https://ospreycharging.co.uk/

Rhagor o wybodaeth am Weilch Glaslyn

Mae’r ffrwd fyw o’r nyth ar gael yma: https://youtu.be/7XfHIt3uTR0

Bydd y Ganolfan Ymwelwyr a’r guddfan newydd ar agor bob dydd o’r wythnos nes i’r adar fudo ym mis Medi. Ni chodir tâl mynediad, ond mae’r elusen yn croesawu rhoddion.

 

Mae Gweilch Glaslyn yn dibynnu ar wirfoddolwyr i helpu i redeg y safle o ddydd i ddydd.  Gall unrhyw un sydd â diddordeb ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar www.glaslynwildlife.co.uk/volunteering.

 

Rhagor o wybodaeth am Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife:

Mae Gweilch Glaslyn yn cael ei redeg gan Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife, prosiect sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr yn llwyr ac sy’n dibynnu ar roddion gan ymwelyr a chefnogwyr, sydd wedi gofalu am y prosiect ers i stiwardiaeth RSPB o weilch Glaslyn ddod i ben yn 2013.

Roedd Bywydd Gwyllt Glaslyn Wildlife yn Gwmni Buddiannau Cymunedol a sefydlwyd gan bobl leol brwdfrydig dros fywyd gwyllt i barhau â phrosiect gweilch Glaslyn, ac yna cofrestru fel elusen yn fwy diweddar yn 2017.

Rhagor o wybodaeth am y gweilch:

 1. Mae Gweilch y pysgod yn mudo ar eu pennau eu hunain i gyrraedd eu tiroedd gaeafu filoedd lawer o filltiroedd o Gymru.  Ar ôl treulio’r gaeaf ar wahân, mae’r pâr yn ail-uno â’i gilydd pan fyddant yn dychwelyd i’r nyth bob Gwanwyn.
 2. Mae Mrs G yn ddi-fodrwy ond credir ei bod hi tua 21 oed. Er nad ydym yn gwybod union oedran Mrs G, mae’n debygol ei bod hi’n o leiaf tair oed pan fridiodd gyda 11(98) am y tro cyntaf nôl yn 2004.
  Os tybiwn mai i Orllewin Affrica mae hi’n mynd bob blwyddyn, gan deithio tua 3000 milltir bob ffordd, amcangyfrifir ei bod hi wedi hedfan tua 117,000 o filltiroedd ar ei hymfudiad yn ystod y blynyddoedd hynny. Mae hyn yn cyfateb i hedfan 4.5 o weithiau o gwmpas y byd.
 3. Ers 2004, mae 41 o gywion Mrs G wedi gadael y nyth yn llwyddiannus a llynedd roedd yn hysbys fod pump o’i chywion a thri o’i gor-gywion yn bridio yng Ngwledydd Prydain. Cyn belled ag y gŵyr prosiect Gweilch Glaslyn, mae ganddi hi 112 o gor-gywion a deg gor gor-gywion. Cafodd un o’i chywion o 2020, Glas KC4, ei weld dros y gaeaf yn Senegal, tra gwelwyd un o’i gor gor-gywion, Glas 437/ Elsin, a anwyd yng Nghoedwig Kielder y llynedd, mewn lleoliad cyfagos yn Affrica yn gynharach eleni.
 4. Yn 2015, methodd Ochre 11(98), cymar cyntaf Mrs G ers un mlynedd ar ddeg, a dychwelwyd i Glaslyn.   Daeth Aran yn gymar newydd iddi hi’r flwyddyn honno a rhyngddynt maent wedi llwyddo i fagu 15 o gywion gyda’i gilydd. Mae Aran yn ddi-fodrwy, ond credir ei fod tua deng mlwydd oed.
 5. Aderyn ysglyfaethus ydy’r Gwalch y pysgod ac mae gweilch Glaslyn yn  pysgota yn y Cob ym Mhorthmadog, Aber y Ddwyryd a’r llynnoedd yn y mynyddoedd o amgylch.
 6. Cafodd Gweilch eu herlid yn ddi-baid am ganrifoedd.  Yn ffodus, bellach, mae’n rhywogaeth dan warchodaeth, ac ers y 1950au mae cadwraethwyr wedi helpu i’w hadfer yn llwyddiannus mewn sawl ardal yng Ngwledydd Prydain.
 7. Erbyn hyn mae chwe nyth gwalch yn hysbys yng Nghymru.  Dau yn Nyffryn Glaslyn, un yng Nghors Dyfi ger Machynlleth, un yn Llyn Clywedog, ger Llanidloes, un yn Llyn Brenig ac un arall ar dir preifat yng Ngogledd Cymru.
 8. Am fwy o wybodaeth ewch i www.glaslynwildlife.co.uk ac ar Facebook (/BywydGwylltGlaslynWildlife) a Twitter (@GlaslynWildlife)